Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Brock

Được xếp hạng 0 5 sao
2,220,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Beecroft

Được xếp hạng 0 5 sao
2,260,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Braeside

Được xếp hạng 0 5 sao
1,720,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bates

Được xếp hạng 0 5 sao
1,750,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Britannia

Được xếp hạng 0 5 sao
1,510,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Burnham

Được xếp hạng 0 5 sao
3,340,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bernard

Được xếp hạng 0 5 sao
1,970,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Briscoe

Được xếp hạng 0 5 sao
1,960,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bancroft

Được xếp hạng 0 5 sao
2,880,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bayside

Được xếp hạng 0 5 sao
1,580,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Barrett

Được xếp hạng 0 5 sao
2,450,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Berkshire

Được xếp hạng 0 5 sao
2,070,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Berwyn

Được xếp hạng 0 5 sao
2,510,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Blair

Được xếp hạng 0 5 sao
2,380,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Brian

Được xếp hạng 0 5 sao
2,440,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bowcott

Được xếp hạng 0 5 sao
1,160,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Barclay

Được xếp hạng 0 5 sao
1,760,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Beethoven

Được xếp hạng 0 5 sao
1,430,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Boise

Được xếp hạng 0 5 sao
2,350,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bennett

Được xếp hạng 0 5 sao
1,350,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bonaparte

Được xếp hạng 0 5 sao
1,740,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Ballard

Được xếp hạng 0 5 sao
2,190,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bowie – Size M

Được xếp hạng 0 5 sao
1,580,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bowie – Size S

Được xếp hạng 0 5 sao
1,340,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bartlett

Được xếp hạng 0 5 sao
2,190,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Diosp

Được xếp hạng 0 5 sao
1,530,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bethel

Được xếp hạng 0 5 sao
2,030,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Barnes

Được xếp hạng 0 5 sao
2,810,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Britney

Được xếp hạng 0 5 sao
2,150,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Billie

Được xếp hạng 0 5 sao
3,830,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bumkins

Được xếp hạng 0 5 sao
950,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bardot

Được xếp hạng 0 5 sao
2,010,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Betty

Được xếp hạng 0 5 sao
1,890,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Brie

Được xếp hạng 0 5 sao
2,270,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Brad

Được xếp hạng 0 5 sao
1,280,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Banksy

Được xếp hạng 0 5 sao
1,500,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Benjamin

Được xếp hạng 0 5 sao
2,080,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Boris

Được xếp hạng 0 5 sao
2,400,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bunny

Được xếp hạng 0 5 sao
2,280,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Barbara

Được xếp hạng 0 5 sao
1,080,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Brigette

Được xếp hạng 0 5 sao
2,460,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bono

Được xếp hạng 0 5 sao
2,680,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bridgit

Được xếp hạng 0 5 sao
3,310,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Benazir

Được xếp hạng 0 5 sao
2,890,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bahadur

Được xếp hạng 0 5 sao
2,790,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bram

Được xếp hạng 0 5 sao
1,950,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Behati

Được xếp hạng 0 5 sao
1,930,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bichir

Được xếp hạng 0 5 sao
1,380,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Brill

Được xếp hạng 0 5 sao
2,100,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bartoli

Được xếp hạng 0 5 sao
2,210,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bangus

Được xếp hạng 0 5 sao
1,280,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bonytai

Được xếp hạng 0 5 sao
2,180,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Begonia

Được xếp hạng 0 5 sao
1,690,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bergenia

Được xếp hạng 0 5 sao
2,380,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Baika

Được xếp hạng 0 5 sao
5,770,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Banjo

Được xếp hạng 0 5 sao
1,110,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Blom

Được xếp hạng 0 5 sao
1,280,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bonsai

Được xếp hạng 0 5 sao
1,900,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Botani

Được xếp hạng 0 5 sao
2,260,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Brodeur

Được xếp hạng 0 5 sao
2,660,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Burra

Được xếp hạng 0 5 sao
2,150,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bustard

Được xếp hạng 0 5 sao
2,700,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bayberry

Được xếp hạng 0 5 sao
1,970,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bourinot

Được xếp hạng 0 5 sao
1,950,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Brac

Được xếp hạng 0 5 sao
2,470,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Broadview

Được xếp hạng 0 5 sao
2,680,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bilcare

Được xếp hạng 0 5 sao
3,610,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bluegold

Được xếp hạng 0 5 sao
2,640,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bobshell

Được xếp hạng 0 5 sao
3,230,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bothra

Được xếp hạng 0 5 sao
2,060,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Batiboi

Được xếp hạng 0 5 sao
1,600,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Beekay

Được xếp hạng 0 5 sao
1,830,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Bengal

Được xếp hạng 0 5 sao
2,590,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Betex

Được xếp hạng 0 5 sao
3,010,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Busuta

Được xếp hạng 0 5 sao
3,230,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Balaram

Được xếp hạng 0 5 sao
2,250,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Balurgphat

Được xếp hạng 0 5 sao
1,890,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Balid

Được xếp hạng 0 5 sao
2,590,000

Tủ trang trí phòng khách

trang trí gỗ hiện đại Bandhan

Được xếp hạng 0 5 sao
1,690,000

Tủ trang trí phòng khách

Tủ trang trí phòng khách Borcloff

Được xếp hạng 0 5 sao
2,280,000

99+ Mẫu tủ trang trí phòng khách ngăn gỗ đẹp hiện đại

Tủ trang trí phòng khách ngày càng được ưa chuộng bởi nhiều gia đình Việt Nam. Vì nó không chỉ đảm bảo về mặt công năng mà còn giúp tăng tính thẩm mỹ cho nội thất chung cư, căn hộ. Trang trí phòng khách bằng các mẫu kệ, tủ trưng bày đẹp mắt, ấn tượng sẽ mang lại sức sống, và nâng cao giá trị cho không gian của bạn. Thế nên, hãy cùng SMLIFE khám phá các mẫu tủ phòng khách đẹp qua bài viết tin tức dưới đây nhé.

Bạn biết gì về tủ trang trí phòng khách?

Tủ trang trí phòng khách hay còn gọi là món đồ nội thất trang trí không gian phòng khách trở nên đẹp sang trọng hơn. Tủ phòng khách với thiết kế rất nhiều ngăn tận dụng để lưu trữ cũng như sắp xếp đồ vật. Giúp ngôi nhà của bạn luôn được sạch sẽ và gọn gàng. Không chỉ vậy, các mẫu tủ còn giúp tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian phòng khách, phòng bếp của bạn.

Hiện nay, tủ phòng khách thiết kế với nhiều kiểu dáng hiện đại, màu sắc, kích thước và họa tiết khác nhau. Tùy vào kiến trúc, phong cách thiết kế nội thất chung cư, biệt thự hay căn hộ, nhà phố mà lựa chọn những mẫu tủ phòng khách đẹp theo mong muốn của bạn nhất.

Công dụng tuyệt vời của tủ trang trí phòng khách

Không phải tự nhiên mà mọi người chuộng sử dụng tủ phòng khách cho căn nhà. Đó là nhờ những lợi ích tuyệt vời mà mẫu tủ mang lại.

Gia tăng tính thẩm mỹ cho phòng khách

Nếu như trước kia, những chiếc tủ được thiết kế quá đơn điệu kiến cho không gian căn phòng khách trở nên nhàm chán. Thì giờ đây, với những chiếc tủ được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết sẽ giúp tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian sinh hoạt gia đình bạn.

Giúp phòng khách luôn ngăn nắp, gọn gàng

Mẫu tủ sách đẹp với nhiều ngăn chứa giúp gia chủ dễ dàng lưu trữ, sắp xếp nhiều món đồ cùng khác nhau, giữ cho phòng khách luôn sạch sẽ và gọn gàng. Đặc biệt là khi những món đồ yêu quý được cất giữ đúng vị trí bạn sẽ không phải lo lắng đến việc chúng bị bám bụi hay thất lạc nữa.

Tối ưu không gian của ngôi nhà

Hầu hết những mẫu thiết kế nội thất nhà phố chất lượng, đẹp nhất hiện nay, đặc biệt là các căn hộ chung cư thường bố trí phòng khách và phòng bếp hoặc phòng khách phòng ngủ liền kề nhau. Điều này sẽ tiết kiệm không gian một cách hiệu quả, mang đến cho ngôi nhà cảm giác thông thoáng, rộng rãi hơn.

Những lợi ích của việc tạo không gian mở chúng ta không phủ nhận nhưng ngược lại gia chủ sẽ gặp không ít khó khăn khi phân chia không gian. Lúc này, tủ phòng khách là một quyết định hoàn hảo,đóng vai trò quan trọng trong việc phân chia các không gian chức năng trong căn hộ. Nhờ vậy mà phòng khách thiết kế trở nên mới mẽ mà vẫn tiết kiệm khôn gian.

Lấp đầy khoảng trống phòng khách

Trong trường hợp bạn sở hữu một căn phòng quá rộng, dù đã sắm sửa đầy đủ đồ nội thất biệt thự nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống. Thì một chiếc tủ trang trí đẹp sẽ phát huy tối đa nhiệm vụ của mình.

Che đi khuyết điểm phòng khách

Thực tế, không thể tránh khỏi trường hợp sau khi thi công công trình nhà xuất hiện những vết xước, ổ gây mất thẩm mỹ. Cách tốt nhất để khắc phục khuyết điểm này là tận dụng một chiếc tủ phòng khách đẹp để che đi. Như vậy thì bạn sẽ chẳng phải tốn quá nhiều thời gian để cải tạo lại ngôi nhà của mình.

Xu hướng tủ trang trí phòng khách mới nhất năm

Tủ là nơi để bạn có thể bày trí những món đồ nội thất nhà phố như một chiếc tivi, máy nghe nhạc, lọ hoa, những món đồ kỉ niệm, … Tùy vào chất liệu, nhu cầu sử dụng, vị trí lắp đặt mà bạn có thể chọn cho mình mẫu tủ phù hợp với không gian nội thất thiết kế nhất.

Dưới đây là xu hướng tủ phòng khách đẹp trong năm 2021 được ưa chuộng nhất mà bạn có thể xem thêm:

  • Tủ trang trí phong cách hiện đại.
  • Tủ trang trí phòng khách tân cổ điển.
  • Tủ gỗ phòng khách cao cấp.
  • Tủ phòng khách đặt ở gầm cầu thang.

Các mẫu tủ trang trí phòng khách đẹp nhất năm

Hãy cùng tham khảo các mẫu tủ dưới đây để chọn được sản phẩm tủ trang trí phù hợp với không gian cũng như nội thất nhà phố của bạn.

Mẫu tủ âm tường trang trí phòng khách

Mẫu tủ trang trí âm tường sẽ giúp tiết kiệm diện tích phòng khách của các gia đình. Không chỉ vậy nó còn thể hiện sự tinh tế, chỉn chu về cách thiết kế, bố trí của gia chủ

Tủ trang trí ngăn phòng khách cao cấp

Với những gia đình muốn phân chia không gian với các phòng chức năng khác có thể lựa chọn tấm vách ngăn. Tuy nhiên, để tăng tính thẩm mỹ cũng như tiện ích cho phòng khách, bạn có thể chọn tủ vách ngăn cho phòng khách.

Mẫu tủ trưng bày phòng khách đẹp mắt

Ngoài những lựa chọn trên, thì mẫu tủ này cũng nhận được không ít sự yêu thích của nhiều khách hàng. Tủ được thiết kế với nhiều ngăn chứa, phù hợp với những ai thích bày biện vật phẩm như bình hoa cổ, quà sinh nhật, …

Để tạo điểm nhấn nổi bật cho nội thất chung cư, căn hộ, các bạn có thể trưng bày thêm một bức tranh treo phòng khách. Hãy đảm bảo bức tranh có nội dung ý nghĩa và đồng bộ với nội thất nhà phố như ghế sofa, tivi, …

Mẫu tủ để phòng khách hiện đại, đơn giản

Tổng hợp những mẫu tủ treo tường phòng khách hiện đại sẽ giúp tối ưu không gian gia đình bạn một cách hiệu quả. Không cồng kềnh, không chiếm quá nhiều diện tích, đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ngôi nhà có diện tích không quá lớn.

Cách chọn tủ trang trí phòng khách đẹp, hài hòa với không gian

Nếu muốn mang đến vẻ đẹp toàn diện cho phòng khách thì việc chọn những mẫu tủ trang trí mà bạn thích thôi là chưa đủ. Bạn cần phải biết cách để chọn tủ phòng khách phù hợp mới là điều cần thiết.

Chọn tủ phòng khách theo chất liệu

Tủ gỗ trang trí phòng khách cao cấp

Gỗ là chất liệu được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường để thiết kế tủ dành cho không gian phòng khách. Bởi vì chất liệu này có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, chắc chắn nên được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên tủ trang trí chất liệu gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp cũng sẽ tạo nên vẻ đẹp khác biệt.

  • Đối với tủ gỗ tự nhiên: sản phẩm được làm từ gỗ xoan, gỗ Sồi, gỗ Óc chó, … Những chất liệu này rất dễ dàng kết hợp với nhiều màu sắc nên được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay.
  • Đối với tủ làm bằng gỗ công nghiệp: giá thành sẽ có phần mềm hơn so với gỗ tự nhiên. Đồng thời, kiểu dáng và màu sắc, kích thước của tủ bằng gỗ công nghiệp cũng đa dạng và hiện đại hơn. Đặc điểm loại tủ công nghiệp là tạo hình đơn giản, chắc chắn và dễ xử lý.

Tủ kính phòng khách

Các loại tủ chất liệu kính là lựa chọn hoàn hảo những gia chủ yêu thích trưng đồ lưu niệm. Khi nhìn từ ngoài vào, chất liệu cửa kính và kết hợp với ánh đèn sẽ tôn lên được vẻ đẹp và giá trị của các món đồ.

Tủ nhựa phòng khách

Tủ nhựa sẽ có giá thành rẻ hơn nhiều so với tủ gỗ công nghiệp, tự nhiên và cả tủ kính. Chúng thường được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng trong việc di chuyển. Bạn có thể tùy ý thay đổi vị trí, bố trí không gian phòng khách theo mong muốn của mình.

Chọn tủ phòng khách theo phong cách

Tủ phòng khách phong cách hiện đại

Đặc trưng trong mẫu thiết kế tủ theo kiến trúc hiện đại là kiểu dáng vuông vức, đường nét và hoa văn đơn giản, không cầu kỳ. Điểm đặc sắc chủ yếu tập trung vào cách phối sắc giữa khung tủ, cánh tủ và cách bố trí kệ tủ sáng tạo. Thích hợp với thiết kế phòng cách đơn giản, hiện đại.

Tủ phòng khách tân cổ điển

Mẫu tủ nội thất thiết kế phong cách này là được nhiều gia đình ưu tiên. Màu sắc chủ đạo của phong cách này là màu trắng, kem với các đường chỉ vàng đồng. Đường nét hoa văn đẹp sang trọng của tủ được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo. Cúng với những đường cắt mềm mại nổi bật trên nền màu trắng thu hút mọi sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tủ phòng khách phong cách cổ điển

Đây là một trong những mẫu tủ nội thất với thiết kế mang đậm dấu ấn châu Âu. Tôn lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp hoàng gia cho phòng khách của ngôi nhà, nhất là nhà phố. Đặc trưng trong thiết phong cách cổ điển là các đường trạm trổ hoa văn cầu kỳ, nổi bật.

Đơn vị thiết kế thi công nội thất uy tín tại TPHCM

Nếu bạn đang có nhu cầu mua tủ phòng khách thì có thể tham khảo các mẫu bên SMLIFE. Đây là một trong những đơn vị chuyên thiết kế thi công nội thất biệt thự thiết kế nhà phố, văn phòng chuyên nghiệp hàng đầu tại TP.HCM. SMLIFE tự hào là đối tác uy tín, đồng hành cùng mọi gia đình Việt Nam nhằm mang đến cho bạn không gian sống hiện đại, sang trọng chất lượng với mức giá tốt nhất. Chính sách bảo mật, bảo hành liên quan lâu dài, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Sở hữu đội ngũ nhân viên lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng xưởng sản xuất rộng lớn, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng cập nhật xu hướng mới nhất để tạo ra những mẫu tủ mới lạ độc đáo, sang trọng kiến tạo không gian sống đáng mơ ước đế cho khách hàng.

Báo giá tủ trang trí phòng khách tại SMLIFE

Giá tủ phòng khách phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cụ thể là kích thước tủ, chất liệu sử dụng (gỗ, nhựa, kính), mẫu thiết kế theo phong cách nào (hiện đại, cổ điển hay tân cổ điển), … Thế nên, để được báo giá chính xác tủ phòng khách cho công trình của gia đình, Quý khách vui lòng liên hệ thông qua hotline. Đội ngũ tư vấn viên của đơn vị thi công nội thất SMLIFE luôn sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc, báo giá cho Quý khách. Xem thêm những mẫu tủ thiết kế phòng ngủ cho căn nhà được cung cấp bởi chúng tôi tại trang web.

SMLIFE hy vọng bài viết tin tức đã giúp các bạn đọc lựa chọn các mẫu tủ trang trí phòng khách ưng ý nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thiện vẻ đẹp toàn diện của căn phòng khách, các bạn nên tìm đến công ty thi công nội thất biệt thự thiết kế nhà ở uy tín, giàu kinh nghiệm như SMLIFE. Chúng tôi chuyên cung cấp các đồ nội thất hợp với không gian, thiết kế phòng khách được nhiều người ưa chuộng nhất trên thị trường.

×