Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tomi

Đã bán 143
Được xếp hạng 4.67 5 sao
390,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Thesera

Đã bán 285
Được xếp hạng 4.20 5 sao
1,820,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Torrey

Đã bán 492
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,550,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tamzin

Đã bán 472
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,430,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tentree

Đã bán 205
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,570,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tenzing

Đã bán 430
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,970,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tionne

Đã bán 293
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,360,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Timothy

Đã bán 300
Được xếp hạng 4.33 5 sao
3,150,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Temple

Đã bán 381
Được xếp hạng 4.00 5 sao
4,190,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tobias

Đã bán 184
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,350,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Takeshi

Đã bán 135
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,560,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tove

Đã bán 450
Được xếp hạng 4.40 5 sao
2,080,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tenshin

Đã bán 425
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,930,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Thora

Đã bán 257
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,220,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tessa

Đã bán 319
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3,650,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tempo

Đã bán 300
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,400,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tioga

Đã bán 175
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,400,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Todd

Đã bán 476
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,530,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Terry

Đã bán 330
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,330,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Todrick

Đã bán 243
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,220,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tarita

Đã bán 147
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,730,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tauton

Đã bán 499
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,950,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Telos

Đã bán 135
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,730,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tiguas

Đã bán 362
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,190,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Topiary

Đã bán 284
Được xếp hạng 4.33 5 sao
910,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tzich

Đã bán 307
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,810,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tailong

Đã bán 119
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,880,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tuttle

Đã bán 453
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,680,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Triela

Đã bán 283
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3,150,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tranzor

Đã bán 457
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,590,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Toutousai

Đã bán 387
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,570,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Totaku

Đã bán 144
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,290,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tarnadon

Đã bán 275
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,970,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Torah

Đã bán 286
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,050,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Toppu

Đã bán 261
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,690,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Teheran

Đã bán 396
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,610,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Topaz

Đã bán 448
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,750,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tooya

Đã bán 259
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,230,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tinkerbell

Đã bán 424
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,780,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tima

Đã bán 243
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,990,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tenka

Đã bán 346
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,680,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tenchi

Đã bán 102
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,190,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tecna

Đã bán 288
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,520,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tazuna

Đã bán 191
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,550,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tatsuro

Đã bán 277
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,150,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tatibana

Đã bán 453
Được xếp hạng 4.33 5 sao
3,560,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tanjiro

Đã bán 492
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3,120,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tanaka

Đã bán 271
Được xếp hạng 4.33 5 sao
3,420,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Taomao

Đã bán 151
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,900,000
Được xếp hạng 0 5 sao
1,740,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Takigawa

Đã bán 226
Được xếp hạng 0 5 sao
1,470,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Takaroti

Đã bán 288
Được xếp hạng 0 5 sao
1,070,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Takao

Đã bán 220
Được xếp hạng 0 5 sao
2,110,000
Được xếp hạng 0 5 sao
2,390,000
Được xếp hạng 0 5 sao
1,030,000
Được xếp hạng 0 5 sao
2,340,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tadase

Đã bán 178
Được xếp hạng 0 5 sao
2,210,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tadao

Đã bán 319
Được xếp hạng 0 5 sao
1,690,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tachija

Đã bán 471
Được xếp hạng 0 5 sao
1,690,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Taylor

Đã bán 193
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,800,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tupac

Đã bán 484
Được xếp hạng 4.33 5 sao
880,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tobey

Đã bán 435
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,880,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Topher

Đã bán 110
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,690,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tamera

Đã bán 308
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,010,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Troian

Đã bán 456
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,450,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Townes

Đã bán 162
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,250,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tyne

Đã bán 333
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,440,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tanmay

Đã bán 387
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,910,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Troydan

Đã bán 334
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,780,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Torrence

Đã bán 167
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,960,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Trixie

Đã bán 398
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,870,000

Kệ Tivi

Kệ tivi treo tường Tameka

Đã bán 220
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,730,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Talima

Đã bán 388
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,630,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Treyso

Đã bán 444
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,950,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Thanos

Đã bán 444
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,680,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Timpano

Đã bán 142
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,030,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tyrone

Đã bán 423
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,270,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Tropiflora

Đã bán 135
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,860,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Trident

Đã bán 268
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,530,000

Kệ Tivi

Kệ tivi gỗ hiện đại Trinity

Đã bán 367
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,320,000

+150 Mẫu kệ tivi đẹp để phòng khách | Tủ tivi gỗ hiện đại

Kệ tivi gỗ là đồ nội thất không thể thiếu trong các ngôi nhà. Các mẫu kệ tivi phòng khách hoặc phòng ngủ sẽ tăng thêm thẩm mỹ. Hiện nay có rất nhiều kệ để tivi với đa dạng kích thước và chất liệu, như gỗ sồi, gỗ hương, nhựa,… được kết hợp với tủ rượu, sofa, bàn,… nhằm tạo nét độc đáo cho ngôi nhà. Dựa theo bài viết sau của Smlife để lựa cho gia đình các mẫu kệ tivi đẹp tốt nhất!

kệ tivi

Xu hướng chọn mua mẫu kệ tivi mới nhất 2021

Kệ tivi là món đồ nội thất thiết yếu. Với công dụng chính là để đặt tivi cùng các thiết bị điện tử khác như loa, thiết bị điện,… Hoặc một số đồ khác tùy theo mẫu tủ mà chủ nhà lựa chọn.

Cùng với nhu cầu chú trọng vào nhà cửa ngày càng tăng của các gia đình hiện tại. Hiện nay có nhiều thiết kế tủ tivi đáp ứng được nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Từ nội thất cổ điển, tân cổ điển cho đến tối giản. Nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là mẫu tủ tivi đơn giản.

kệ tivi đẹp

Kệ tivi với những đường nét được đơn giản hóa, hạn chế những chi tiết rườm rà, rối mắt. Mà tập trung vào trau chuốt từng góc cạnh và độ tinh tế sản phẩm. Hầu hết các kệ tivi đều có kích thước gọn, vừa vặn để đặt các loại tivi khác nhau. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng tập trung vào tính ứng dụng của sản phẩm trong thiết kế nội thất.

Lựa tủ kệ tivi bằng cách nào?

Trên thị trường có nhiều tủ kệ tivi, vậy khách hàng nên dựa vào điều kiện nào để chọn cho gia đình sản phẩm phù hợp nhất? Dưới đây là những tiêu chí khi chọn kệ tivi dành cho không gian phòng khách.

kệ tivi gỗ

Tính ứng dụng cao

Nếu bạn muốn tối ưu hóa không gian, bạn nên lựa chọn loại kệ có kích thước nhỏ gọn nhưng được trang bị thêm nhiều hộc tủ, giá sách,… Nhờ vậy bên cạnh đặt tivi, bạn cũng có thể đựng nhiều đồ gia dụng khác trong gia đình.

kệ để tivi

Kích thước tủ tivi

Kệ vừa vặn để tivi, tránh tình trạng kệ lớn hơn hay nhỏ hơn tivi khá nhiều. Vì sẽ làm giảm tính thẩm mỹ cho phòng khách.

Tầm nhìn phù hợp với các thành viên

Hiển nhiên, tivi là nơi mà các thành viên trong gia đình tụ họp, cùng xem phim và các chương trình giải trí. Chiều cao của bệ tủ hợp lý để khi đặt tivi lên thì tivi ngang tầm mắt của người xem. Nhờ vậy tạo sự thoải mái cho mọi người, tránh các bệnh về mắt hoặc cột sống.

Đáp ứng ngân sách

Hãy cân nhắc kệ tivi phù hợp với mức tài chính của bản thân. Hiện có rất nhiều kệ tivi giá rẻ với đa dạng hình dáng và kích thước cũng như chất liệu. Đảm bảo vừa làm hài lòng người mua vừa có mức giá thành hợp lý.

Những mẫu kệ tivi chất lượng

Mỗi mẫu tủ tivi phòng khách phù hợp với từng phong cách kiến trúc riêng. Tham khảo các mẫu kệ tivi được nhiều người ưa chuộng nhất.

Kệ tivi kiểu Nhật

Đây là mẫu tủ được thiết kế có kích thước chỉ khoảng 120cm, thích hợp với không gian phòng khách gia đình Việt hiện nay. Kệ tivi lấy màu nâu sáng làm chủ đạo và giữ trọn vẹn đặc trưng của ngôi nhà Nhật là đơn giản nhưng tiện dụng.

Kệ tivi kiểu thuyền

Tương tự như tên gọi, kệ tivi được thiết kế giống như hình dáng một chiếc thuyền. Ngoài bề mặt phía trên thì hai cạnh bên là đường cong ôm trọn với hộc tủ tiện lợi để lưu trữ đồ.

Kệ tivi kiểu thuyền mang vẻ đẹp tinh tế, ấn tượng, chắc chắn sẽ giúp ngôi nhà thêm phần đẹp.

Kệ tivi treo trên tường bằng gỗ công nghiệp

Với những gia đình có diện tích phòng khiêm tốn thì việc lựa chọn kệ tivi treo tường này là một ý tưởng hoàn hảo. Loại kệ tivi gỗ công nghiệp này vừa tiết kiệm không gian vừa mang đến nét độc đáo cho căn nhà. Chúng được làm từ gỗ công nghiệp nên có trọng lượng nhẹ. Đường nét thiết kế tinh xảo, nhờ vậy dễ dàng vệ sinh và có mức giá hợp lý.

Kệ tivi hình chữ L

Đây là kệ tivi được yêu thích hiện nay. Dạng tủ kệ tivi này được thiết kế nhiều ngăn kéo, giúp chủ nhà có thể đựng nhiều đồ vật. Phần phía trên bề mặt gỗ được phủ bóng loáng, có thể thêm bình hoa hoặc một số đồ nội thất khác để làm tăng tính thẩm mỹ.

Ưu điểm của các mẫu kệ tivi bằng gỗ đơn giản

Ngoài các chất liệu như nhựa, ván ép thì gỗ tự nhiên được áp dụng nhiều trong sản xuất đồ nội thất gia dụng, ví dụ như kệ tủ tivi. Bên dưới là một trong những ưu điểm giúp mẫu tủ này được nhiều khách hàng ưa chuộng:

  • Sản phẩm có độ bền cao, cứng cáp, kết cấu vững chắc, sử dụng lâu dài mà không sợ cong vênh hay hư hỏng.
  • Gỗ tự nhiên có mùi tinh dầu đặc trưng nên chống được mối mọt.
  • Có hoa văn gỗ cùng màu sắc tự nhiên mang lại vẻ đẹp cho phòng khách hay phòng ngủ.
  • Phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc, từ đơn giản cho đến cổ điển.

Chất liệu kệ tivi bằng gỗ đẹp, đơn giản

Kệ tivi bằng gỗ là dòng sản phẩm được ưa chuộng và có độ phổ biến nhất trên thị trường. Hầu hết các khách hàng đều chất liệu bằng gỗ khi mua kệ tivi. Không chỉ có ưu điểm là tuổi thọ lâu, độ bền cao mà chất liệu này còn phù hợp dành cho mỗi gia đình. Qua đó mang đến không gian ấm cúng, sang trọng, tinh tế, đẳng cấp nhất.

Hiện nay có rất nhiều chất liệu gỗ khác nhau dùng để sản xuất kệ tivi phòng khách. Giới thiệu đến bạn một số chất liệu ưa thích của nhiều người dùng.

Kệ gỗ sồi

Điểm đặt biệt của kệ tivi và bàn ghế được làm từ gỗ sồi chính là không bị cong vênh hay nứt nẻ theo thời tiết. Đồng thời tránh được tình trạng bị mối mọt tấn công. Ngoài ra loại gỗ này còn có độ bám đinh và ốc tốt. Dễ dàng sơn phủ nhiều màu sắc.

Kệ gỗ hương

Đây cũng là một trong những loại gỗ được dùng để sản xuất kệ tivi và được nhiều người yêu thích. Ngoài việc thiết kế những mẫu kệ đứng, chất liệu này còn dùng làm kệ treo. Nhờ vậy mở rộng tối đa diện tích không gian, mang đến vẻ đẹp sang trọng và hài hòa cho không gian.

Kệ gỗ mun

Loại kệ tủ tivi được làm từ 100% gỗ mun, có màu nâu sáng tự nhiên và được phủ một lớp sơn bóng đẹp mắt. Vừa giúp tăng độ chắc chắn cho kệ tivi vừa bảo vệ bề mặt bền đẹp sau thời gian dài sử dụng.

Cách lựa mẫu kệ tivi phòng khách

Để chọn được tủ kệ tivi tốt, bạn lưu ý một số điều bên dưới.

Kích thước

Đây là yếu tố rất quan trọng tác động trực tiếp đến thẩm mỹ. Trước khi chọn mẫu tủ kệ tivi, bạn xác định được vị trí đặt sản phẩm cũng như kích cỡ của tivi mà gia đình đang hoặc sắp sử dụng. Kệ vừa đủ để tivi cũng như có thể thêm một số bình hoa, tượng nhỏ, giá sách,… nhằm làm tăng sự sinh động và nổi bật.

Màu sắc

Màu của tủ kệ tivi phụ thuộc vào màu sắc chủ đạo của ngôi nhà hoặc tùy vào sở thích mỗi gia đình. Thông thường những ngôi nhà theo phong cách đơn giản sẽ lựa chọn kệ tủ tivi có màu nâu sáng. Trong khi đó phong cách cổ điển lại hướng tới sự ấm cúng nên thường chọn gam màu nâu gỗ tự nhiên, trầm, tối.

Vị trí đặt kệ

Thường đặt kệ tivi phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt chung đem lại tính thẩm mỹ cao cho không gian.

kệ tivi phòng khách

Smlife – Chuyên phân phối kệ tivi đẹp, chất lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Smlife là một đơn vị phân phối các đồ thiết bị nội thất như bàn ghế học sinh, kệ tivi,… với đa dạng mẫu mã, chất liệu và hình dáng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm chính hãng chất lượng tốt với giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

Nếu như khách hàng cần tìm kệ tủ tivi gỗ đẹp cho phòng khách của mình, vui lòng liên hệ qua điện thoại hotline hoặc đến trực tiếp cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ tư vấn. Smlife cam kết có đầy đủ chính sách bảo hành, chính sách bảo mật, đổi trả và giao hàng theo yêu cầu.

×