Kệ sách

Kệ sách treo tường Waco

Đã bán 225
Được xếp hạng 5.00 5 sao
360,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Webster

Đã bán 148
Được xếp hạng 4.14 5 sao
620,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wilton

Đã bán 286
Được xếp hạng 4.43 5 sao
620,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Watson

Đã bán 416
Được xếp hạng 4.67 5 sao
490,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Westcott

Đã bán 465
Được xếp hạng 4.33 5 sao
570,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Warren

Đã bán 156
Được xếp hạng 4.67 5 sao
770,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Welby

Đã bán 265
Được xếp hạng 4.50 5 sao
600,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Whitetail

Đã bán 471
Được xếp hạng 4.00 5 sao
790,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Webbs

Đã bán 181
Được xếp hạng 5.00 5 sao
480,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Watkins

Đã bán 443
Được xếp hạng 4.67 5 sao
720,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wellard

Đã bán 260
Được xếp hạng 5.00 5 sao
870,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wilkins

Đã bán 145
Được xếp hạng 4.33 5 sao
550,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Warwick

Đã bán 456
Được xếp hạng 4.67 5 sao
480,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waverley

Đã bán 129
Được xếp hạng 4.67 5 sao
550,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Blair

Đã bán 467
Được xếp hạng 5.00 5 sao
820,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Web

Đã bán 438
Được xếp hạng 4.00 5 sao
450,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wendy

Đã bán 408
Được xếp hạng 4.00 5 sao
660,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wilfred

Đã bán 369
Được xếp hạng 4.33 5 sao
550,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waller

Đã bán 107
Được xếp hạng 4.67 5 sao
610,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Willett

Đã bán 489
Được xếp hạng 4.33 5 sao
990,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wilwood

Đã bán 125
Được xếp hạng 4.67 5 sao
610,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Will

Đã bán 433
Được xếp hạng 4.67 5 sao
930,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wayman

Đã bán 235
Được xếp hạng 4.33 5 sao
820,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waver

Đã bán 343
Được xếp hạng 4.67 5 sao
490,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wieland

Đã bán 494
Được xếp hạng 4.67 5 sao
440,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Woodard

Đã bán 267
Được xếp hạng 4.00 5 sao
460,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waldo

Đã bán 286
Được xếp hạng 4.33 5 sao
670,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Woodstock

Đã bán 215
Được xếp hạng 4.00 5 sao
720,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wiola

Đã bán 169
Được xếp hạng 5.00 5 sao
780,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wetzel

Đã bán 485
Được xếp hạng 5.00 5 sao
820,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Worthen

Đã bán 458
Được xếp hạng 4.67 5 sao
500,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wigo

Đã bán 268
Được xếp hạng 4.67 5 sao
240,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Warel

Đã bán 312
Được xếp hạng 4.33 5 sao
690,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Windham

Đã bán 445
Được xếp hạng 5.00 5 sao
560,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Warrington

Đã bán 169
Được xếp hạng 4.67 5 sao
610,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waseca

Đã bán 102
Được xếp hạng 5.00 5 sao
450,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wise

Đã bán 269
Được xếp hạng 4.67 5 sao
920,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường ROWLING

Đã bán 122
Được xếp hạng 5.00 5 sao
840,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường KIYOSAKI

Đã bán 147
Được xếp hạng 4.67 5 sao
930,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường FUJIKO

Đã bán 108
Được xếp hạng 4.33 5 sao
810,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường ODA

Đã bán 449
Được xếp hạng 4.50 5 sao
820,000

Kệ sách

Kệ sách ô vuông RIKU SANJO

Đã bán 334
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,030,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Witecore

Đã bán 336
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,260,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Willenholly

Đã bán 424
Được xếp hạng 4.50 5 sao
480,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wilee

Đã bán 128
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,150,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wichita

Đã bán 426
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,280,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Whippit

Đã bán 259
Được xếp hạng 4.33 5 sao
910,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wade

Đã bán 285
Được xếp hạng 4.50 5 sao
860,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wagnard

Đã bán 196
Được xếp hạng 4.00 5 sao
770,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wapol

Đã bán 380
Được xếp hạng 4.67 5 sao
790,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wheeler

Đã bán 217
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,300,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Watari

Đã bán 200
Được xếp hạng 4.00 5 sao
660,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Warlord

Đã bán 205
Được xếp hạng 4.67 5 sao
810,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wilfold

Đã bán 480
Được xếp hạng 4.33 5 sao
760,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wentworth

Đã bán 246
Được xếp hạng 5.00 5 sao
790,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Windie

Đã bán 370
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,180,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wanda

Đã bán 120
Được xếp hạng 4.33 5 sao
760,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waka

Đã bán 422
Được xếp hạng 5.00 5 sao
770,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Willy

Đã bán 355
Được xếp hạng 4.33 5 sao
340,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Whilhelm

Đã bán 129
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,880,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wilma

Đã bán 492
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,060,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wissam

Đã bán 382
Được xếp hạng 4.71 5 sao
610,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Willie

Đã bán 140
Được xếp hạng 4.00 5 sao
590,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waleed

Đã bán 496
Được xếp hạng 4.50 5 sao
1,010,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wahbi

Đã bán 160
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,050,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wubbo

Đã bán 378
Được xếp hạng 0 5 sao
910,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wallia

Đã bán 428
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,480,000
Được xếp hạng 0 5 sao
820,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wallingford

Đã bán 193
Được xếp hạng 4.33 5 sao
850,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waclaw

Đã bán 136
Được xếp hạng 4.67 5 sao
820,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waldemar

Đã bán 449
Được xếp hạng 4.33 5 sao
780,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waximo

Đã bán 482
Được xếp hạng 4.33 5 sao
370,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wacomba

Đã bán 190
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,150,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wicoa

Đã bán 439
Được xếp hạng 4.00 5 sao
900,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Waxane

Đã bán 459
Được xếp hạng 4.33 5 sao
700,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Webulas

Đã bán 393
Được xếp hạng 5.00 5 sao
420,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wizerio

Đã bán 190
Được xếp hạng 4.67 5 sao
550,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wondrea

Đã bán 334
Được xếp hạng 4.67 5 sao
870,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wetivity

Đã bán 194
Được xếp hạng 5.00 5 sao
600,000

Kệ sách

Kệ sách treo tường Wayette

Đã bán 427
Được xếp hạng 4.33 5 sao
430,000

99+ Kệ Sách Treo Tường | tủ sách đẹp cho học sinh giá rẻ

Kệ sách treo tường được làm từ nhiều chất liệu với đa dạng kích thước. Ví dụ như kệ gỗ trang trí, kệ nhựa, kệ inox, kệ góc tường,… Chủ nhà có thể dùng kệ sách để trưng bày kết hợp với làm đẹp phòng khách. Hiện nay có nhiều mẫu kệ sách treo tường tiện lợi với nhiều kiểu dáng và mức giá để bạn lựa chọn. Tham khảo bài viết bên dưới của Smlife để biết các loại tủ sách treo tường được các gia đình ưa chuộng.

Chất liệu dùng làm kệ sách treo tường chất lượng?

Hiện nay có đa dạng chất liệu dùng làm kệ sách treo tường. Mỗi chất liệu sở hữu ưu điểm riêng, giúp tô điểm cho không gian thêm đẹp, tinh tế. Tùy theo nhu cầu và sở thích mà chủ gia đình có thể lựa chọn một chất liệu bên dưới.

Kệ sách nhựa

Đây là loại kệ sách có thiết kế đơn giản, nhiều màu, kiểu dáng và dễ dàng vệ sinh. Giá của kệ sách bằng nhựa cũng rẻ hơn nhiều so với những chất liệu khác. Tuy nhiên về giá trị thẩm mỹ và độ sang trọng hay tạo điểm nhấn cho căn phòng đều kém hơn chất liệu còn lại.

Giá sách nhôm, sắt, hợp kim

Loại giá sách này có ưu điểm là dễ dàng uốn lượn thành nhiều kiểu dáng khác nhau. Nếu ưa thích những kiểu dáng độc đáo, tạo hình bắt mắt thì giá sách bằng nhôm, sắt hoặc hợp kim là sự lựa chọn hoàn hảo. Hầu hết các giá sách đều được phủ một lớp sơn bóng tĩnh điện chống oxy hóa.

Tuy nhiên, bạn phải vệ sinh sạch sẽ để hợp kim không bị gỉ sét sau thời gian dài sử dụng. Vì không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ cho giá sách mà còn tạo ra các vết ố vàng trên bìa sách.

Kệ sách bằng kính

Loại kệ sách bằng kính đơn giản, tuy không quá thông dụng nhưng lại mang đến nét độc đáo riêng. Bề mặt trong suốt giúp không gian trông sang trọng và hiện đại. Nhưng để làm được điều đó, bạn phải thường xuyên lau dọn vệ sinh để mặt kính luôn sạch sẽ và không bị bụi bẩn.

Hầu hết kệ sách đều được làm bằng kính cường lực. Vậy nên bạn không cần lo lắng tình trạng kính bị vỡ gây nguy hiểm cho thành viên trong gia đình.

Kệ trang trí gỗ

Đó có thể là kệ gỗ trang trí loại gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên. Chất liệu gỗ khá phổ biến, thường được dùng để sản xuất đồ nội thất, từ bàn làm việc đến kệ sách trang trí. Với ưu điểm có độ cứng cáp và bền bỉ, cùng chống thấm và chống mối mọt tốt, kệ sách gỗ sẽ làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian sống của bạn.

Bạn có thể dùng các loại gỗ tự nhiên như gỗ hương, gỗ sồi, gỗ mun,… hoặc các loại gỗ công nghiệp, ép ván, tấm pallet để tạo nên tủ sách cho gia đình.

Mẫu kệ sách trang trí mới nhất chất lượng cao

Hiện nay, các mẫu kệ trang trí được nhiều khách hàng ưa chuộng. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp riêng biệt, tủ gỗ còn phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc từ hiện đại cho đến cổ điển. Qua đó giúp cho không gian thêm tinh tế.

Hiện có mẫu kệ sách gỗ đa dạng kích cỡ và hình dáng được làm từ gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp. Tùy theo sở thích và mục đích trưng bày mà nên chọn loại kệ sách treo tường phù hợp nhất.

  • Giá sách treo tường 3 tầng.
  • Tủ sách treo tường có cánh cửa.
  • Kệ sách giá gỗ kết hợp đa năng với nhiều hộc trống.

Chọn kệ sách treo tường cho từng phòng

Mỗi không gian sinh hoạt lại có nét độc đáo riêng. Nếu như phòng khách cần lập tức thu hút mọi ánh nhìn, thì phòng ngủ lại mang đậm dấu ấn cá nhân. Do đó, chọn kệ sách treo tường cho từng phòng cùng cần hài hòa với không gian xung quanh.

Phòng khách

Đây là nơi thường dùng để tiếp khách và ghi dấu ấn trong lòng người nhìn. Do đó, những kệ sách treo tường đẹp được đặt trong phòng khách, bên trên trưng bày những cuốn sách thú vị sẽ tạo ấn tượng bạn là một người yêu sách và đầy tri thức. Những kệ sách treo tường phòng khách sẽ là món đồ nội thất giúp nơi đây thêm sang trọng và đẳng cấp.

Phòng ngủ

Rèn luyện thói quen đọc sách trước khi đi ngủ 30 phút là một điều tuyệt vời. Vậy nên nếu trong phòng ngủ có sẵn những kệ sách treo tường độc đáo, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận quyển sách yêu thích.

Phòng ngủ thường có diện tích nhỏ hơn các phòng khác. Do đó bạn chọn loại kệ sách có chiều dài tương đối, không tốn nhiều diện tích. Và trang trí kệ sách thoải mái dựa theo sở thích.

Lưu ý là không nên đặt giá sách ngay phía trên đầu giường vì vừa không hợp phong thủy vừa khiến bạn cảm thấy lo lắng. Ngoài ra cũng nhằm tránh những sự cố không mong muốn.

Phòng làm việc

Giá sách treo tường trong phòng làm việc giúp bạn dễ dàng sắp xếp, lưu trữ những tài liệu quan trọng. Đồng thời có thể tìm thấy chúng ngay khi cần thiết. Bên cạnh đó, nếu đặt những cuốn sách yêu thích trên giá sách cũng sẽ giúp bạn giảm bớt sự căng thẳng trong công việc.

Không gian đọc sách riêng tư

Thay vì tìm một vị trí bất kỳ trong nhà để đọc sách, bạn có thể sáng tạo không gian đọc riêng tư cho mình. Nếu có điều kiện, hãy xây một phòng đọc sách riêng để đảm bảo sự yên tĩnh cũng như đựng sách số lượng lớn. Hoặc tìm một góc riêng nơi gần chân cầu thang hoặc góc phòng chẳng hạn.

Kinh nghiệm chọn mua tủ sách treo tường cao cấp

Nếu dự định mua kệ sách nhưng chưa biết nên chọn mẫu kệ như thế nào. Smlife giới thiệu đến bạn cách chọn mua tủ sách treo tường giúp bạn chọn được loại kệ sách phù hợp nhất cho không gian căn nhà.

Kích thước phù hợp với không gian lắp đặt

Đầu tiên, bạn cần xác định nơi bạn sẽ lắp đặt kệ sách treo tường. Vị trí đóng vai trò rất quan trọng để chọn diện tích kệ sách. Nếu không gian nhỏ hẹp, chủ nhà nên chọn loại kệ sách treo tường mini.

Bên cạnh đó, để ý đến lượng sách sẽ trưng bày cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn kệ. Nếu bạn là một tín đồ yêu sách và muốn kệ đáp ứng được việc sắp xếp và phân loại các cuốn sách, hãy chọn kệ có chiều dài lớn. Và ngược lại, nếu số lượng sách không nhiều, bạn chọn kệ vừa phải.

Thiết kế đồng bộ nội thất

Kệ sách treo tường cũng là một đồ nội thất trang trí cho không gian ngôi nhà. Do đó thiết kế tủ sách cần có sự đồng bộ với nội thất. Tùy theo từng phong cách kiến trúc mà bạn nên lựa chọn loại chất liệu cao cấp phù hợp. Từ đó giúp tăng tính thẩm mỹ và làm nổi bật không gian sống của bạn.

Màu kệ nổi bật

Màu kệ nên có sự đồng bộ với tone màu chính của ngôi nhà. Tránh tình trạng đối chọi gay gắt gây mất thẩm mỹ. Dựa vào sở thích của bản thân để chọn màu tương ứng.

Đáp ứng khả năng tài chính

Dù mua bất kỳ vật dụng nào, việc xem xét đáp ứng được khả năng tài chính là điều cực kỳ quan trọng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều kệ sách khác nhau với đa dạng mức giá. Bạn dự trù ngân sách của bản thân, sau đó chọn loại phù hợp nhất theo nhu cầu.

Smlife – Đơn vị chuyên phân phối kệ sách treo tường

Smlife là đơn vị phân phối đồ nội thất văn phòng và gia đình. Tại đây, Smlife bán bàn làm việc, kệ tivi, các loại kệ sách treo tường. Đồng thời mang đến chính sách bảo mật, chế độ ưu đãi, và giao hàng theo như yêu cầu.

Nếu như bạn có nhu cầu tìm mua kệ sách gỗ trang trí, vui lòng liên hệ vào hotline để được nhân viên Smlife tư vấn và giới thiệu các mẫu kệ sách treo tường.

×