Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Delilah

Đã bán 290
Được xếp hạng 4.25 5 sao
2,370,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Deadpool

Đã bán 463
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,070,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dowell

Đã bán 137
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3,220,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dominic

Đã bán 184
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3,230,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Deputy

Đã bán 341
Được xếp hạng 4.33 5 sao
3,930,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Denise

Đã bán 117
Được xếp hạng 4.33 5 sao
5,160,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Drilma

Đã bán 208
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,050,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Darlene

Đã bán 197
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,400,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Desu

Đã bán 145
Được xếp hạng 4.67 5 sao
4,530,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Doron

Đã bán 193
Được xếp hạng 4.33 5 sao
4,300,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Durumon

Đã bán 464
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3,280,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Duskmon

Đã bán 295
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,610,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Doukun

Đã bán 469
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,250,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Doraiga

Đã bán 119
Được xếp hạng 4.50 5 sao
1,540,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Domoto

Đã bán 304
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,820,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dledum

Đã bán 404
Được xếp hạng 4.33 5 sao
4,210,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Devit

Đã bán 443
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,240,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Denkou

Đã bán 334
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,520,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Destro

Đã bán 396
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,220,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Denzeru

Đã bán 126
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,460,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Debitto

Đã bán 388
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,750,000
Được xếp hạng 0 5 sao
2,910,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Darien

Đã bán 469
Được xếp hạng 0 5 sao
3,900,000
Được xếp hạng 0 5 sao
3,170,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Daichi

Đã bán 384
Được xếp hạng 0 5 sao
1,250,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dazia

Đã bán 483
Được xếp hạng 0 5 sao
2,560,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Deku

Đã bán 444
Được xếp hạng 0 5 sao
1,560,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Danzong

Đã bán 131
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,070,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dwayne

Đã bán 277
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,580,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dababy

Đã bán 477
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,930,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dylan

Đã bán 177
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,970,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Doris

Đã bán 131
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,940,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Drace

Đã bán 308
Được xếp hạng 4.33 5 sao
3,860,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dexter

Đã bán 409
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3,660,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dagen

Đã bán 126
Được xếp hạng 4.67 5 sao
3,940,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dallon

Đã bán 286
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4,260,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dondre

Đã bán 469
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,590,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Daikoku

Đã bán 500
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,900,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Denjiro

Đã bán 381
Được xếp hạng 4.50 5 sao
1,980,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dobby

Đã bán 242
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,970,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Doberman

Đã bán 354
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4,400,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Donquino

Đã bán 160
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,170,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Doringo

Đã bán 359
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,600,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dracule

Đã bán 372
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,710,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Duval

Đã bán 222
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,940,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Domino

Đã bán 139
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,000,000

Bàn làm việc

Bàn gỗ làm việc hiện đại Briscoe

Đã bán 447
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,470,000

Bàn làm việc

Bàn gỗ làm việc hiện đại Brian

Đã bán 117
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,020,000

Bàn làm việc

Bàn gỗ làm việc hiện đại Dixon

Đã bán 480
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,030,000

Bàn làm việc

Bàn gỗ làm việc hiện đại Dearborn

Đã bán 489
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,830,000

Bàn làm việc

Bàn gỗ làm việc hiện đại Dundy

Đã bán 341
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,640,000

Bàn làm việc

Bàn gỗ làm việc hiện đại Dania

Đã bán 405
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,550,000

Bàn làm việc

Bàn gỗ làm việc hiện đại Dubois

Đã bán 339
Được xếp hạng 4.67 5 sao
3,220,000

Bàn làm việc

Bàn gỗ làm việc hiện đại Dawson

Đã bán 405
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,250,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại HARD-WORKING

Đã bán 220
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,580,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Darkstar

Đã bán 175
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1,870,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Devinsu

Đã bán 460
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,690,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Debock

Đã bán 415
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,340,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Danin

Đã bán 421
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2,050,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Daurala

Đã bán 268
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,510,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Daga

Đã bán 358
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,670,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Danlaw

Đã bán 263
Được xếp hạng 4.67 5 sao
4,410,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dynasty

Đã bán 252
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3,550,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dugar

Đã bán 137
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,350,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dhani

Đã bán 380
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,120,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Devine

Đã bán 272
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,140,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Doug

Đã bán 143
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,950,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dorren

Đã bán 168
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1,860,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dorian

Đã bán 470
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,260,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Donny

Đã bán 162
Được xếp hạng 4.00 5 sao
4,500,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Donkey

Đã bán 399
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,110,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dolores

Đã bán 495
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,930,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dobbs

Đã bán 392
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1,640,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Django

Đã bán 142
Được xếp hạng 4.00 5 sao
4,100,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Diskant

Đã bán 251
Được xếp hạng 4.67 5 sao
4,010,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Divya

Đã bán 125
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,970,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dirk

Đã bán 317
Được xếp hạng 4.67 5 sao
3,950,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dilios

Đã bán 157
Được xếp hạng 4.67 5 sao
2,730,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Diggs

Đã bán 492
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2,770,000

Bàn làm việc

Bàn làm việc gỗ hiện đại Dicku

Đã bán 455
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4,050,000

Mẫu Bàn làm việc văn phòng tại nhà gỗ đẹp giá rẻ hiện đại

Bàn làm việc văn phòng có đa dạng mẫu mã, kích thước phù hợp với nhu cầu thiết kế nội thất của nhiều doanh nghiệp. Chọn dòng sản phẩm có nhiều hộc tủ tiện lợi, nhỏ gọn, chất liệu chân sắt vững chắc. Sắp xếp bố trí bàn sao cho hợp lý nhằm tối đa hóa diện tích và giúp tạo sự thoải mái khi thực hiện công việc. Cùng Smlife tìm hiểu về các mẫu bàn làm việc, bàn văn phòng hiện nay qua bài viết bên dưới!

Tư vấn chọn mua bàn làm việc văn phòng hiện đại Tư vấn chọn mua bàn làm việc hiện đại

1. Xác định mô hình không gian làm việc của văn phòng cao cấp

Trước hết, các bạn cùng lướt qua một chút về xu hướng thiết kế không gian làm việc và nội thất cho văn phòng trong những năm gần đây trên thế giới, từ đó mới nảy sinh ý tưởng chọn mẫu bàn làm việc văn phòng phù hợp. Có 3 mô hình làm việc phổ biến trong cho công ty và cá nhân:

 • Không gian truyền thống
 • Mô hình co-working
 • Mô hình văn phòng tại nhà

Loại không gian làm việc truyền thống

Trong mô hình này, các phòng ban được ngăn cách nhau, thậm chí là mỗi vị trí nhân viên cũng có thể ngăn cách nhau bởi vách ngăn phòng (dạng kệ ngăn phòng hoặc vách tường) hoặc các giá sách tự đứng sang trọng bằng gỗ. Đây là mô hình hướng đến sự cá nhân, riêng tư nhiều. Nên người quản lý sẽ khó kiểm soát tốt công việc của từng nhân viên cũng như sự trao đổi thông tin giữa các phòng ban.

→ Loại bàn làm việc nên chọn: Bàn đơn có kích thước vừa phải (dài 1m – 1m4), có vách ngăn mặt trước và mặt hông. Có tủ để hồ sơ và đặt thiết bị riêng.

Mô hình làm việc co-working

Không gian làm việc văn phòng dạng co-working là cách thiết kế trực tiếp hướng đến sự chia sẻ thiết bị ( máy in, máy lạnh, đèn, bàn ghế làm việc ) và không gian làm việc.

→ Loại bàn làm việc nên chọn: Bàn lớn có kích thước từ 1m8-2m4 (cho 4 người ngồi trở lên). Không có hoặc có vách ngăn thấp (thường bằng mica cho sang trọng) ở giữa bàn. Có tủ hồ sơ cá nhân ở dưới chân bàn. Có thể bố trí các thiết bị (máy in, máy fax, ổ cắm điện) ở đầu hoặc giữa bàn.

Mô hình làm việc tại nhà

Văn phòng tại nhà được thiết kế theo kiểu linh hoạt theo nhà ở, giúp cho người dùng tiết kiện được nhiều chi phí thuê mặt bằng, xây dựng văn phòng mới… Tuy nhiên, mô hình này tỏ ra phù hợp với dạng công việc mà một cá nhân có thể làm ở nhà và không cần nhiều thời gian đến văn phòng (trừ những ngày họp hành và công việc mới)

→ Loại bàn làm việc nên chọn: Theo sở thích từng cá nhân. Không gò bó theo một chuẩn khuôn khổ nào.

2. Phân loại bàn văn phòng làm việc dựa trên tính chất, vị trí công việc

Bạn không thể mua một bàn làm việc giám đốc để cho một nhân viên bình thường sử dụng vì nó quá đắt. Cũng như ngược lại, một giám đốc sẽ không thể ngồi làm việc ở một chiếc bàn nhân viên, vì sẽ thiếu rất nhiều tiện ích cần cho anh ấy. Vậy nên, mình phân loại thành 2 dạng bàn làm việc cơ bản sau

 • Bàn cho lãnh đạo, giám đốc
 • Bàn văn phòng cho nhân viên

Bàn ghế làm việc giám đốc, quản lý

Ngoài chức năng của một chiếc bàn làm việc tiêu chuẩn, bàn giám đốc còn phải thể hiện sự quyền lực cùng với sự nghiêm túc; hay sự thoải mái và đầy đủ tiện nghi.

Trước khi mua hay thiết kế bàn giám đốc, các bạn cần phải chú ý đến kích thước của bàn để tương xứng không gian phòng lãnh đạo. Và kết hợp với nhiều nội thất văn phòng đi kèm như: sofa, chậu hoa, tủ kệ chứa hồ sơ, thiết bị, hướng ngồi…

Mình sẽ có một bài viết cụ thể để chia sẻ cho các bạn cách chọn một bàn làm việc dành riêng cho giám đốc trong phần sau.

Bàn làm việc giám đốc

Bàn làm việc nhân viên

Ở các văn phòng bình thường, bàn nhân viên thường sẽ theo hướng đơn giản, ít tiện nghi để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, có nhiều công việc đòi hỏi bạn cần phải mang lại đầy đủ tiện ích kết hợp thì mới đáp ứng được công việc của bạn nhân viên đó.

Chẳng hạn một chiếc bàn máy tính phải có: vị trí đặt máy tính trạm, màn hình thứ 2, hệ thống âm thanh, ánh sáng (thường dành cho cách bạn edit video, render phim, ảnh).

3. Chọn kích thước bàn làm việc tiêu chuẩn, tư thế thoải mái

Như đã đề cập ở trên, tương ứng với từng mô hình không gian làm việc (co-working, tại nhà, truyền thống) hay vị trí tính chất công việc thì thì sẽ có những kích thước tiêu chuẩn cho bàn làm việc khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp cơ bản các kích thước thường dùng để thiết kế:

Kích thước: Dài x Rộng x Cao = D x R x C
Đơn vị tính: centimet
Bàn Co-working Bàn giám đốc Bàn nhân viên
160 x 60 x 75 160 x 75 x 75 100 x 50 x 75
160 x 120 x 75 160 x 80 x 75 100 x 60 x 75
200 x 75 x 75 180 x 80 x 75 120 x 60 x 75
200 x 120 x 75 180 x 90 x 75 120 x 70 x 75
240 x 100 x 75 200 x 90 x 75 140 x 60 x 75
240 x 120 x 75 200 x 100 x 75 140 x 70 x 75

Bạn nên lựa chọn cẩn thận kích thước hay diện tích của từng bàn hoặc cụm bàn làm việc, sao cho phù hợp với không gian tổng thể của cả văn phòng.

4. Chọn vật liệu mặt bàn, chân bàn và màu sắc theo yêu cầu

Chọn nguyên liệu làm mặt bàn

Mặt bàn là nơi bạn thường xuyên tiếp xúc và được nhìn thấy nhiều nhất. Có rất nhiều loại vật liệu làm mặt bàn như gỗ tự nhiên, ván gỗ công nghiệp, thép dạng tấm sơn tĩnh điện… Trong các văn phòng hiện đại, người ta ít dùng các loại ván gỗ tự nhiên nữa. Một phần là do nguồn cung cấp gỗ tự nhiên đã cạn kiện và nữa là giá của nó rất là đắt.

Sự lựa chọn hoàn hảo nhất chính là ván gỗ công nghiệp với đủ các tính như như: chống ẩm, chống nước, chống thấm, chống cháy, chống trầy, độ bền cao… Với hơn 500 màu sắc cùng với hàng chục loại kích thước bề dày khác nhau, cho phép sự linh hoạt trong khi phối màu sản phẩm bàn làm việc cao cấp hiện đại.

Chọn nguyên liệu làm chân bàn

Ngoài chứng năng làm điểm tựa và giữ ổn định cho mặt bàn, chân bàn còn thể hiện tính thẩm mỹ của riêng nó.

Với các công ty Start-up, kinh phí không nhiều thì có thể chọn loại bàn chân sắt có sẵn trên thị trường, sau đó sơn màu theo ý thích. Còn đối với các công ty có tuổi đời từ 3-5 năm trở lên, và ngày càng lớn mạnh hơn nữa thì nên chọn loại chân bàn từ ván gỗ có màu sắc kết hợp với mặt bàn để mang lại tính cao cấp và liền khối.

Phối màu để bàn làm việc đẹp hơn, sang trọng hơn

Trên thị trường TPHCM, có khoảng trên dưới 10 đơn vị cung cấp ván gỗ công nghiệp là An Cường, Thanh Thùy, Mộc Phát, Tuấn Anh, Ba Thanh… Với hàng trăm mẫu màu và đường vân khác nhau cho phép các nhà thiết kế tạo ra nhiều sản phẩm bàn làm việc tinh tế, độc đáo.

KHÔNG NHIỀU CÁC CÔNG TY CUNG CẤP BÀN LÀM VIỆC NHƯ SMLIFE CHO PHÉP KHÁCH HÀNG TÙY CHỈNH MÀU VÀ KÍCH THƯỚC BÀN

Kinh nghiệm phối màu cho bàn làm việc đẹp hơn

Nhiều nghiên cứu cho thấy màu sắc của các sản phẩm nội thất ảnh hưởng đến não bộ, biểu hiện làm việc và có liên quan đến năng suất lao động. Vậy khi chọn màu, các bạn có thể tham khảo một số cách phối màu sau:

 • Màu xanh lá: Được biết như màu của sự tươi trẻ, tràn đầy năng lượng để gặt hái ý tưởng. Màu xanh khi đi đôi với các sản phẩm nội thất làm từ gỗ như đưa không gian kết hợp với thiên nhiên cây cối rất dân dã thân thiện. Ngoài ra màu xanh tượng trưng cho cây cối còn giúp giảm căng thẳng thị lực.
 • Màu trắng: Màu sắc phổ biến nhất ở các văn phòng công ty bởi nó được xem là màu sắc sáng khiến không gian được sáng bừng và có cảm giác rộng hơn thực tế. Tuy nhiên nếu như có quá nhiều màu trắng từ tường, cửa, sàn, bàn làm việc,..dễ khiến những người trong phòng luôn trong trạng thái căng thẳng, bị chói lòa.
 • Màu vàng: Nhiều bàn họp văn phòng công ty chọn màu vàng vì khiến không gian được sáng sủa như màu trắng nhưng lại không gây nhàm chán. Màu vàng lan tỏa sự tích cực và sáng tạo, tuy nhiên màu vàng đậm có thể gây cảm giác buồn ngủ.

Tuy nhiên, trong các văn phòng có bố trí một số loại bàn làm việc, bàn họp chân sắt hay đặc biệt như bàn họp cao cấp cho nội bộ thì phải dùng một tông màu chủ đạo. Thường gặp là màu vân gỗ sồi hoặc chỉ màu trắng.

5. Các mẫu bàn làm việc hiện đại bàn văn phòng được mua nhiều nhất

Chủ doanh nghiệp hay các lãnh đạo thường thể hiện sự quan tâm đến nhân viên thông qua sự lựa chọn bàn làm việc. Điều này không chỉ tạo nên một môi trường làm việc văn phòng chuyên nghiệp, đẳng cấp mà còn giúp các bạn nhân viên có động lực để sáng tạo làm việc hết mình, và càng ngày càng đam mê với công việc.

Có rất nhiều các mẫu bàn làm việc SMLife được Quý khách hàng tin tưởng chọn mua số lượng lớn trong nhiều năm gần đây. Chung quy được gói gọn lại theo các tính năng và hình dạng như là:

Bàn làm việc đa năng dạng thẳng

Là loại bàn có thiết kế với kiểu dáng đẹp mắt cùng với rất nhiều tính năng “hay ho” đi kèm và phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Hãy nhìn vào hình dưới đây để thấy rõ tính đa năng của nó

Một chiếc bàn văn phòng đa năng tiện ích Một chiếc bàn làm việc đa năng tiện ích

Bàn làm việc chữ L dạng góc

Để tận dụng được không gian tại các góc trong văn phòng, các bạn hãy lựa chọn những chiếc bàn góc (hay còn gọi là bàn làm việc chữ L) với đủ dạng kích thước thông dụng. Bạn có thể chọn thiết kế bàn có cả hai mặt làm việc để chứa được cả máy tính, máy in, kệ sách… mặt còn lại được dùng để ghi chép và màn hình thao tác

Hình dạng mẫu bàn làm việc gỗ chữ L đẹp hiện đại

Hình dạng mẫu bàn làm việc chữ L đẹp hiện đại

Bàn làm việc chân sắt hộp hoặc thép tấm chấn cạnh

Mặc dù không kinh doanh sản phẩm bàn làm việc chân sắt hộp hay sắt tấm chấn cạnh, nhưng nếu Quý khách hàng có nhu cầu báo giá sản xuất thì hãy liên hệ nhân viên bán hàng của SMLife để nhận được báo giá, lịch sản xuất, vận chuyển giao hàng hàng nhanh nhất nhé. Dưới đây là mẫu bàn làm việc chân sắt tấm chấn cạnh do SMLife sản xuất cho văn phòng hiện đại ở Quận 7

Bàn làm việc chân sắt chữ L tại văn phòng Fischer VN

Bàn làm việc chân sắt chữ L, bàn văn phòng Fischer VN

Bàn làm việc tiêu chuẩn đơn giản mà sang trọng

Nếu bạn chỉ cần một chỗ ngồi để làm việc cùng với 1 chiếc laptop và không cần bất cứ nhu cầu nào khác, thì một bàn làm việc tiêu chuẩn đơn giản sẽ phù hợp với bạn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho những tính năng không cần thiết khác.

Một thiết kế bàn làm việc tại nhà đơn giản

Một thiết kế bàn văn phòng, bàn làm việc tại nhà đơn giản

Giới thiệu một số phụ kiện để bàn thông dụng

Khi mua bàn làm việc cho văn phòng hay tại nhà, các bạn cũng không quên để ý đến một số sản phẩm phụ kiện khác có thể mang lại rất nhiều tiện ích sử dụng. Có thể đó là: kệ để màn hình máy tính, kệ để máy in trên bàn làm việc, kệ để hồ sơ, hộp đựng bút, đèn bàn, chậu cây cảnh, giá để điện thoại hoặc laptop…

6. Nên mua bàn làm việc văn phòng bằng gỗ công nghiệp ở đâu tại TPHCM?

Tại thành phố HCM có thể liệt kê một số cửa hàng bán các sản phẩm nội thất từ bàn làm việc gỗ công nghiệp giá rẻ đến gỗ tự nhiên cao cấp như:

Cửa hàng phân phối nội thất văn phòng giá rẻ Hòa Phát

Đến với các cửa hàng phân phối nội thất bàn làm việc giá rẻ của Hòa Phát, các bạn sẽ có rất nhiều mẫu bàn để lựa chọn. Tuy nhiên các bạn sẽ bị giới hạn trong khuôn khổ của những sản phẩm đã có sẵn và không thể tùy chọn thêm các kích thước, màu sắc.

Đây sẽ là hạn chế rất lớn cho các bạn có nhu cầu decor phòng làm việc trở nên sống động, vintage

Chuỗi cửa hàng nội thất Baya (Nhãn hiệu cũ là Uma)

Đổi tên từ thương hiệu cũ là Uma, chuỗi cửa hàng nội thất Baya mang trong mình cảm hứng sáng tạo sản phẩm từ thiên nhiên. Với những thiết kế thiên hướng Vintage rất kén chọn người dùng.

Chuỗi cửa hàng nội thất JYSK

Có mặt tại hơn 20 quốc gia ở Scandinavia, Đông và Trung u, hệ thống chuỗi cửa hàng nội thất quốc tế JYSK đang trở thành một trong những trung tâm mua sắm nội thất hàng đầu ở VN. Tuy nhiên giá của các sản phẩm không hề rẻ và cũng khó có thể tùy chọn kích thước, màu sắc riêng cho mình.

Cửa hàng bán lẻ nội thất, combo bàn làm việc giá sỉ SMLife

Không có nhiều cửa hàng như các hệ thống chuỗi JYSK, Baya, Hòa Phát…nhưng các sản phẩm bàn làm việc SMLife luôn tạo sự khác biệt cho các khách hàng từ nhu cầu thẩm mỹ, kích thước, hình dáng đến màu sắc riêng với giá bán cạnh tranh so với các thương hiệu khác.

7. Những lý do bạn nên chọn mua bàn làm việc SMLife

→ Được đầu tư hệ thống xưởng sản xuất công nghiệp hiện đại, độ chính xác cao → giá bàn làm việc sẽ rất cạnh tranh;

→ Bộ phận thiết kế sản phẩm với tư duy sáng tạo vượt bậc → Tạo nên những sản phẩm cực kỳ thẩm mỹ và độc đáo;

→ Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng từ màu sắc đến kích thước sản phẩm một cách đơn giản, nhanh chóng;

→ Tốc độ giao hàng nhanh trong vòng 48h kể từ khi đặt hàng (trừ ngày lễ và chủ nhật);

→ Bảo hành 12 tháng lỗi kỹ thuật cho tất cả các sản phẩm;

→ Chính sách chiết khấu, giảm giá tốt khi mua;

→ Đễ dàng thanh toán từ tiền mặt đến thẻ tín dụng thông qua cổng thanh toán điện tử uy tín (VN Pay, Payoo, Bảo Kim…);

→ Đặc biệt, có chính sách trả góp theo ngân hàng liên kết cho khách hàng mua bàn làm việc tại SMLife (áp dùng cho đơn hàng có giá trị từ 3 triệu trở lên).

Một số câu hỏi thường gặp khi mua bàn làm việc hiện đại

Doanh nghiệp trẻ có mua bàn làm việc giá rẻ?

Có hai xu hướng chính khi chọn mua bàn làm việc SMLIFE cho doanh nghiệp trẻ, mới khởi nghiệp (Start-up) đó là:

 • Thứ nhất, chọn bàn làm việc giá rẻ để tiết kiệm chi phí ban đầu, tận dụng được tối đa nguồn lực vào đầu tư kinh doanh.
 • Thứ hai, doanh nghiệp chọn ngay những sản phẩm bàn làm việc chất lượng tốt dù giá thành có cao với mục đích là đem đến sự lâu bền, thể hiện đẳng cấp, vị thế mà doanh nghiệp muốn xây dựng.

Vì thế, trước khi chọn bàn làm việc cho doanh nghiệp trẻ, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng mục đích hướng tới và khả năng đầu tư để có thể chọn giá bàn làm việc ưng ý nhất và phù hợp nhất với tình hình của công ty.

Tại sao không nên mua bàn làm việc thanh lý cho văn phòng cao cấp

Từ khóa bàn làm việc thanh lý được tìm kiếm khá nhiều trong thời gian qua. Bởi vì dễ dàng nhận thấy nó là sự lựa chọn của nhiều gia đình hay văn phòng tiết kiệm chi phí mua sắm nội thất.

Bên cạnh đó, các loại bàn làm việc thanh lý cũng mang một số hạn chế nhất định như đã hỏng hóc một vài chỗ, cũ, thời gian sử dụng không còn được lâu… Những điều này có thể còn gây tổn thất nhiều hơn cho bạn. Bạn hãy thật cẩn thận chọn lọc để được một sản phẩm tốt nhất.

Các mẫu bàn làm việc thông minh có phù hơp trong văn phòng hay không?

Mẫu combo bàn làm việc thông minh sẽ là lựa chọn tuyệt vời giúp bạn có một không gian làm việc lý tưởng. Các tính năng thường thấy ở một bàn làm việc thông minh là:

 • Có thể xếp gọn, di chuyển, tháo dỡ
 • Có thể nâng hạ chiều cao, thay đổi kích thước tùy ý trong một phạm vi nhất định,
 • Có thể thay thế từng bộ phận khi bị hỏng hóc, vỡ bể cạnh hay mặt bàn
 • Có thể bố trí được nhiều vật dụng trên đó như hộp bút, chậu cây cảnh, máy tính, loa, headphone…

Tóm lại trước khi mua bàn làm việc hay bàn văn phòng dù ở bất kì đâu , bạn nên thử các tính năng thông minh mà nhà sản xuất đưa ra, so sánh với các nhà sản xuất khác và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng phải đáp ứng 4 tiêu chí sau: Đa năng, chắc chắn chịu lực tốt, có thể gấp tiết kiệm diện tích và nhẹ dễ dàng sử dụng, đặc biệt phải phù hợp với nhu cầu của mình nhé.

×